หน้าที่ของสถาบันครอบครัวหมายถึง

ในความหมายของ “ครอบครัว” ในระดับสากลนั้นหมายถึงคนกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน มีเลือดเนื้อเชื้อสายเดียวกัน มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดร่วมกัน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน ถือเป็นสมาชิกครอบครัว เราจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นสถาบันสังคมขนาดย่อมภายในสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนมากมาย เป็นจุดหมายแรกที่คนเราจะเติมโต ได้รับการอบรมสั่งสอนจนกลายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เราสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ทางครอบครัวออกได้หลายชนิด ซึ่งแต่อย่างก็ล้วนมีบทบาทที่สำคัญแตกต่างกันออกไป ได้แก่ 1.บทบาทในการสร้างสมาชิกใหม่ เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีคู่ครองก็จะต้องมีลูกหลานเอาไว้สืบวงศ์ตระกูล หรือ หากไม่มีบุตรก็สามารถที่จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม มันเป็นเรื่องสำคัญสุดของอารยะธรรมมนุษย์หากไม่มีการสืบทอดมนุษย์คงจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว 2.บทบาทในการอบรมสั่งสอน ครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเด็กทุกคน สมาชิกผู้ใหญ่จะต้องทำหน้าที่อบรมสั่งในมารยาททางสั่งคม บทบาทการเป็นพลเมืองที่ดี สอนให้รู้จักกับค่านิยมที่ถูกต้องทางวัฒนธรรม 3.บทบาททางเศรษฐกิจ สมาชิกทุกคนจะต้องมีหน้าที่การงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ที่ทำงานหาเงินส่งลูกเลี้ยง เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งพ่อแม่แก่เฒ่า ลูกหลานจึงทำงานเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ 4.บทบาทในด้านการศึกษา ครอบครัวจะต้องสนับสนุนให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งพวกเขาเข้าโรงเรียนเมื่อถึงวัยอันควร เพื่อให้พวกเขาพร้อมกับการทำงานด้วยการเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพภายในโรงเรียน 5.บทบาทในทางศาสนา ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งประเทศ เราจึงควรร่วมกันถ่ายทอดและปลูกฝังความศรัทธาของศาสนาประจำชาติเรา โดยสอนเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนทางศาสนา เพื่อให้ คิดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม จุดเด่นของสถาบันครอบครัวของไทย จึงเห็นได้ว่าโครงสร้างทางสถานบันครอบครัวนั้นสอนให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน […]