การอยู่ร่วมกันในครอบครัวให้ไม่มีปัญหาควรทำอย่างไร

ปัญหาในครอบครัว มาจากความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยเฉพาะระหว่างสามีภรรยาผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เช่น อาจเกิดปัญหาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน , ไม่รู้หรือเกิดความไม่เข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง

เว็บไซต์ของครอบครัวน่าสนใจ

เว็บไซต์เกี่ยวกับครอบครัวได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งได้ทำการนำหลายๆเว็บไซต์มาจัดอันดับรวมกันเพื่อจะสำรวจว่าเว็บไซต์ไหนได้รับความนิยมมากสุด ในการเข้าใช้และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งเราจะเห็นว่านำ website ต่างๆ

การมีความอบอุ่นในครอบครัวนั้นดีอย่างไร ?

ลักษณะของครอบครัวอบอุ่น คือ… มีการวางขอบเขตอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะทั้งขอบเขตส่วนบุคคล หรือขอบเขตในครอบครัว เกิดความผูกพันทางอารมณ์อย่างเหมาะสม คือ ไม่ห่างจนเกิน ไป หรือไม่ใกล้ชิดจนเกินไป สมาชิกในครอบครัวที่ดีจะต้องคงความเป็นตัวของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีน้ำหนึ่งใจเดียวกับครอบครัวได้ มีการจัดลำดับอำนาจ แบ่งความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน สมาชิกแต่ล่ะคนในครอบครัวมีบทบาทชัดเจน สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้อย่างสอดคล้อง การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวมีต้องความยืดหยุ่น เหมาะสม ไม่ตึงจนเกินไป สามารถแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระบบภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ดีต่อกันและกัน สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาร่วมกัน การมีความอบอุ่นในครอบครัวนั้นดีอย่างไร ? การสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวอย่างเหมาะสม มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้พื้นที่ส่วนตัวอย่างพอดี จะเป็นเสมือนเกราะป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวห่างไกลจากความรุนแรง มีแต่ความสุขกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่เป็นพัฒนาจนกลายเป็นปัญหาสังคม รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมสืบต่อไป ผู้นำของครอบครัว ทุกครอบครัวต่างล้วนมีผู้นำซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ผู้นำนี้ไม่ควรถูกมอบให้แก่ใครคนใดคนหนึ่ง เช่น พ่อหรือแม่ไม่ควรเป็นผู้นำคนเดียว เนื่องจากถ้าครอบครัวตกอยู่ในปัญหาใหญ่ บุคคลทั้ง 2 จำเป็นต้องร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน จากข้อมูลของครอบครัวของซึ่งมีลูกวัยรุ่นในประเทศแคนาดา พบว่า วัยรุ่นในครอบครัวซึ่งพ่อ-แม่เป็นผู้นำแบบร่วมกัน จะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่า คนที่มาจากครอบครัวซึ่งพ่อหรือแม่เป็นผู้นำคนเดียว เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการมีครอบครัวอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวต้องมีบทบาทความเป็นผู้นำในหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น แม่จะเป็นผู้นำในเรื่องการดูแลเรื่องชีวิตประจำวัน เช่น ดูแลเรื่องอาหาร […]

chaipat

     www.chaipat.or.th จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 653 จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 1,758,852 ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 514 เริ่มนับตั้งแต่​: …………. รายละเอียดเว็บไซต์ นำเสนอโครงการของสมเด็จเทพที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่ชอบโครงการให้พระราชตำหนิ

pavena foundation

www.pavenafoundation.or.th จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 1,6587 จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 7,245,365 ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 2,538 เริ่มนับตั้งแต่​: …………… รายละเอียดเว็บไซต์ เว็บไซต์มูลนิธิช่วยเหลือเด็กและสตรีในประเทศไทย ผู้จัดตั้งคือ นางปวีณา หงสกุล