Categories
Family

ความสำคัญของครอบครัวด้านศาสนา

บางคนมองว่าศาสนาเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ในครอบครัวและประเพณี ในขณะที่คนอื่นไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยแม้แต่น้อย ศาสนามีบทบาทสำคัญในสังคมมนุษย์มานานหลายร้อยปี เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนให้ฝักใฝ่ในความสงบ แต่บางครั้งมันก็กลายเป็นฉนวนของสงครามมาแล้วในอดีต ปัจจุบันนี้ศาสนาถือเป็นเครื่องช่วยรักษาความเชื่อและประเพณีทางศาสนาให้สืบทอดต่อ เป็นเวลาหลายปีที่มีการเริ่มศึกษาวิธีการที่ศาสนา

Categories
Family

ความหมายของคำว่า ครอบครัวที่อบอุ่นอย่างถูกต้อง

‘ครอบครัว’ จัดเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุด อันประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาอยู่รวมบ้านเดียวกัน ช่วยกันดูแลรักษา,ออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านร่วมกัน อีกทั้งครอบครัวยังจัดเป็นรากฐานหรือสถาบันสำคัญ ของสังคม อันจะมอบการศึกษาพร้อมอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิกซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่วัยทารกจนกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

โดยกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันนี้ อาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยตรงก็ได้ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล 2 คนแต่งงานกัน , บุตร , ปู่ย่า – ตายาย รวมทั้งบุคคลอื่นๆซึ่งมาอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านี้ จะถูกสานสัมพันธ์ไปด้วยความรัก , ความห่วงใย และดำรงบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อการดำรงอย่างผาสุกอยู่ของครอบครัว

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

คือ การที่สมาชิกในครอบครัวดูแลซึ่งกัน ในทางเหมาะสม พร้อมมอบสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานให้ โดยประกอบด้วยการมอบความรักความอบอุ่น , การให้กำลังใจ , การเอาใจใส่ , การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว , การมอบการศึกษา , การอบรมสั่งสอน , วางระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม , ให้ความคุ้มครอง , ดูแลรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย เป็นต้น

  • ดูแลทางด้านเสรีภาพ เช่น การเลี้ยงดูเอาใจใส่ , ให้รับประทานอาหาร , ให้ที่พักอาศัย , ให้เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
  • เป็นแหล่งพักพิงของทั้งร่างกายและจิตใจ
  • แบ่งหน้าที่ในการทำงานให้แก่สมาชิกในครอบครัว เช่น จัดแบ่งว่าใครจะทำอะไรและเมื่อบุคคลนั้นได้รับหน้าที่แล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เช่น พ่อเป็นผู้หารายได้ ลูกเป็นผู้ทำความสะอาดบ้าน แม่เป็นผู้ดูแลบุตรหรือสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว เป็นต้น
  • กิจกรรมสานสายใย คือ การจัดช่วงเวลาให้ครอบครัวบ้าง ให้สมาชิกได้ร่วมพบปะ , พูดคุย ต่อกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดสานสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นภายในครอบครัว
  • สร้างสมาชิกใหม่ ครอบครัวจะต้องมีการวางแผนในการให้กำเนิดบุตร ทั้งทางด้านการเงิน การเลี้ยงดู การมอบอิสระตามสมควร เพื่อให้เขาเติบโตมาอย่างมีความสุข
  • ต้องระเบียบ ในการบริหารในครอบครัว เพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างมั่นคง

ครอบครัวจำเป็นต้องแรงจูงใจ และมีศีลธรรม เช่น ครอบครัวควรสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิก มีการสนับสนุนรางวัลให้แก่สมาชิกตามความเหมาะสม เพื่อเป็นกุญแจอันนำไปสู่ความสำเร็จต่างๆ อีกทั้งครอบครัวควรมีการฝึกให้สมาชิกทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของชีวิต มีความรักใคร่ต่อกัน สร้างเกราะเพื่อไม่ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งหลงเดินทางผิด และเมื่อถึงคราวต้องเผชิญกับปัญหา ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตอันรุนแรง สมาชิกในครอบครัวทุกคน ก็ควรเตรียมพร้อมในการเผชิญหน้ากับอุปสรรค พร้อมหาทางออกจากปัญหาร่วมกัน

Categories
Family

การทำให้ครอบครัวมีความสุขตลอดการใช้ชีวิต

‘ครอบครัว’ จัดเป็นสถาบันสำคัญของประเทศ เพราะเป็นสถาบันแรกที่จะช่วยสร้างประชากรที่ดี โดยเป็นประชากรที่เติบโตมาด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเติบโตมากลายมาเป็นบุคคลมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้แล้ว พ่อ-แม่ ผู้ปกครองจำต้องมีวิธีการปกครองครอบครัวให้มีความสุข

การทำให้ครอบครัวมีความสุขแบ่งปันเสียงหัวเราะ

เสียงหัวเราะ เป็นพลังงานด้านบวก อันจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การแบ่งปันเรื่องราวอันแสนสนุกสนาน หรือนั่งดูรายการตลกในช่วงเวลาว่างด้วยพร้อมกันทั้งครอบครัว ก็จัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ขอบคุณ

คำขอบคุณ เป็นคำที่แฝงไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ และเป็นคำที่คนเราควรมอบให้แก่กัน เมื่อต้องการแสดงความรู้สึกดีๆ แก่บุคคลอื่น โดนเฉพาะบุคคลในครอบครัว

แบ่งปันความสุข

ในช่วงวัยเด็ก ลูกจะเรียนรู้จากการกระทำของพ่อแม่ ซึ่งบางครั้งการพูดให้ลูกฟังมันไม่เกิดความเข้าใจ เท่ากับการแสดงออกให้ลูกเห็นโดยตรง เช่น การกอด , การหอมแก้ม เป็นต้น ถ้าลูกรับรู้ว่าพ่อแม่มอบความรักต่อกันมากแค่ไหน ลูกก็จะมีความสุข รวมทั้งเติบโตขึ้นโดยมองความรักในแง่ดีอีกด้วย

เป็นนายของเงิน

เงิน คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เพราะถ้าไม่มีเงินก็คงเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ แต่อย่าลืมว่าเราต้องเป็นนายมัน ไม่ใช่ให้มันเป็นนายเรา ถ้าใครไม่อยากให้เงินมาเป็นตัวบ่อนทำลายความสุขของครอบครัว แนะนำว่าควรจัดระเบียบความคิด รวมทั้งปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า หาเงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ และไม่อยากได้จนเกินตัว แบ่งเวลาแก่ครอบครัวบ้าง อย่ามัวแต่จ่อมกับที่ทำงาน เพียงเท่านี้ครอบครัวก็สุขสมบูรณ์ได้ด้วยความพอเพียง

กฎคือสิ่งสำคัญ

กฎคือสิ่งสำคัญ ต่อทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เล็กอย่างครอบครัวก็ตาม การตั้งกฎระเบียบให้แก่ลูกๆ ด้วยความมีเหตุมีผล พร้อมชักนำให้ลูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความขัดแย้งในครอบครัว และยังได้เป็นการฝึกระเบียบวินัยให้แก่ลูกๆอีกด้วย

ตำหนิได้ต้องชื่นชมได้

การชื่นชมในที่นี้ไม่ได้แปลว่า ต่อให้ลูกทำผิดก็ต้องเข้าข้างบอกว่าไม่ผิด อย่างไม่ใช้เหตุผล แน่นอนว่าเมื่อลูกทำผิดก็ต้องตำหนิ ว่ากล่าวเพื่อไม่ให้ทำซ้ำ แต่ก็อย่าลืมการชื่นชมเมื่อลูกทำดี เพราะพ่อแม่บางคนดีแต่ตำหนิลูกเท่านั้น อาจทำให้เขาหมดกำลังใจ เพราะฉะนั้นเมื่อลูกทำอะไรบางอย่างที่น่ายินดี พ่อแม่ก็ควรให้กำลังใจ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เนื่องจาก เมื่อลูกได้รับกำลังใจจากพ่อแม่ แน่นอนว่าเขาก็จะมีความสุข และพร้อมทำสิ่งดีๆต่อไป

Categories
Family

familymediawatch.org เว็บไซต์กิจกรรมครอบครัว

สำหรับเว็บไซต์ familymediawatch.org เป็นเว็บไซต์ที่มีสโลแกนว่า “เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี” ซึ่งเป็นเครือข่ายครอบครัวเพื่อเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่ออันมีประโยชน์ต่อบุตร – หลานในบ้านค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารสามารถเข้าถึงบุตร – หลาน ได้ง่ายขึ้น ซึ่งสื่อต่างๆ นั้นก็มีทั้งดี สร้างสรรค์ และที่ไม่ดี จนเด็กอาจนำไปลอกเลียนแบบและเกิดอันตรายได้ โดย familymediawatch.org ถือกำเนิดจากกลุ่มของครอบครัวสมาชิกอาสาฯ กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อต้องการสอดส่องเฝ้าระวัง รู้ให้เท่าทัน คอยติดตามงานทางด้านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของคุณพ่อ – คุณแม่หรือผู้ปกครองที่ไปพบเจอสื่อที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ คุณพ่อ – คุณแม่ สามารถแจ้งทางเครือข่ายฯ เพื่อให้ทางเครือข่ายฯ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับเจ้าของสื่อนั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางเครือข่ายฯ ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกมากมายให้ครอบครัวได้เข้าร่วม โดยปราศจากค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี

Categories
Family

theasianparent.com เว็บไซต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่

สำหรับคุณแม่หรือคุณพ่อมือใหม่ ที่กำลังมองหาตัวช่วยหรือคู่มือในการเลี้ยงลูกดีๆ วันนี้เราอยากจะขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ theasianparent.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับครอบครัวและการดูแลเจ้าตัวน้อยค่ะ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ กดเข้าไปหน้าแรกคุณจะเจอกับกล่องข้อความทักทาย ถ้าคุณพ่อคุณแม่ ต้องการสาระความรู้ดีๆ ส่งตรงทุกวัน โดยไม่ได้เข้ามาดูยังหน้าเว็บไซต์หลักของ theasianparent.com คุณก็สามารถกรอกอีเมล์ลงไปได้เลย หลังจากคุณสมัครทางเว็บไซต์ก็จะส่งบทความหรือความรู้ดีๆ ไปเสริฟถึงในอีเมล์ของคุณเลยค่ะ แต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็กดปิดไปก่อนก็ได้ ภายในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บคุณภาพ ซึ่งมีข้อมูลในการเลี้ยงเด็กอ่อน อย่างแน่นหนาไปหมด เหมาะสำหรับคุณแม่มือใหม่ สามารถนั่งอ่านเพลินๆ ได้ทั้งวันเลย นอกจากข้อมูลของเด็กทารกแล้ว ก็ยังมีข้อมูลในการเลี้ยงเด็กวัยหัดเดินและเด็กปฐมด้วย นอกจากนี้ theasianparent.com ยังเป็นเว็บที่มีเครือข่ายอยู่ในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศด้วยกัน เช่น Malaysia , India , Indonesia , Thailand , Philippines , Singapore และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย การรันตีได้ว่ากว่าจะมาเป็นข้อมูลในการเลี้ยงลูกให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านและนำไปปฏิบัติกันนั้น ผ่านการตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง อย่างเต็มที่จริงๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการนั่งเทียนเขียนมั่วๆ จนส่งผลอันตรายต่อลูกน้อยของคุณแน่นอนค่ะ โดยคอลัมน์ของ theasianparent.com ก็มีทั้ง การเตรียมตัวเป็นคุณแม่ , ช่วงวัยของเด็ก , โรงเรียน , สุขภาพของลูกน้อย , ชีวิตครอบครัว และคอลัมน์อื่นๆ อีกมากมาย