familymediawatch.org เว็บไซต์กิจกรรมครอบครัว

สำหรับเว็บไซต์ familymediawatch.org เป็นเว็บไซต์ที่มีสโลแกนว่า “เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี” ซึ่งเป็นเครือข่ายครอบครัวเพื่อเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่ออันมีประโยชน์ต่อบุตร – หลานในบ้านค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารสามารถเข้าถึงบุตร – หลาน ได้ง่ายขึ้น ซึ่งสื่อต่างๆ นั้นก็มีทั้งดี สร้างสรรค์ และที่ไม่ดี จนเด็กอาจนำไปลอกเลียนแบบและเกิดอันตรายได้ โดย familymediawatch.org ถือกำเนิดจากกลุ่มของครอบครัวสมาชิกอาสาฯ กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อต้องการสอดส่องเฝ้าระวัง รู้ให้เท่าทัน คอยติดตามงานทางด้านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของคุณพ่อ – คุณแม่หรือผู้ปกครองที่ไปพบเจอสื่อที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ คุณพ่อ – คุณแม่ สามารถแจ้งทางเครือข่ายฯ เพื่อให้ทางเครือข่ายฯ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับเจ้าของสื่อนั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางเครือข่ายฯ ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกมากมายให้ครอบครัวได้เข้าร่วม โดยปราศจากค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี